Dogry domen adyny ulanmak - Semalt-dan SEO maslahatlaryIslendik web sahypasynyň domen ady, kabul etmek gaty möhüm karar. Diňe bu islendik web sahypasynyň üstünligini aňsatlyk bilen ýasap ýa-da ýok edip biler. Web sahypaňyz üçin iň gowy domen adyny kesgitlemek bilen meşgullanýarsyňyzmy? Sebäbi ýapyşyň, wagt synagyndan geçjek iň oňat domen adyny saýlamaga kömek etjek iň oňat strategiýalary hödürläris.

Semalt web sahypalaryny ajaýyp edip başlaly bäri, dogry domeni saýlamak ileri tutulýar. Taryhynyň dowamynda Semalt onlarça domen atlaryny saýlady we bu sungatyň etmeli we etmeli zatlaryna gaty gowy düşündi.

Bu ýerde, “Semalt” öz müşderileri üçin bellige alnan ýokary derejeli domen atlaryny saýlamakda ulanýan maslahatlaryny berer.

Domen ady näme diýmek?

Domen ady, internetdäki administratiw ygtyýarlygy, özbaşdaklygy we gözegçiligi kesgitleýän sözleriň ýygyndysydyr. Agzy doly ýaly görünýär, şeýlemi? Dogrusy, domen adyňyz web sahypaňyzy açmak üçin internet ulanyjylarynyň ýazmaly sözleri ýa-da sözleri. Mysal üçin, www.Semalt.com. Bu mysalda, Semalt.com domen adydyr.

Umuman, domen ady tor domenini kesgitlemek üçin ulanylýar ýa-da internet protokol çeşmesini kesgitlemekde ulanylyp bilner. Domen adyny bellige almak üçin arza beriji domen atlaryny bellige almak hyzmatyny köpçülige satýan domen adyny bellige alyjy bilen habarlaşmaly bolar.

Işim üçin dogry domen adyny nädip saýlap bilerin?

Domen adyny saýlanyňyzda iň gowusyny isleýärsiňiz. Iň oňat domen atlary, işiňize peýdaly we wagt synagyndan geçmäge mümkinçilik berýän atlardyr. Bu şertleri ýerine ýetirmekde köp faktor bar we mümkin boldugyça köp pikir alyşarys. Ine, haýsy domen adyny ulanýandygyňyzy kesgitlemezden ozal düşünmeli faktorlaryňyz.

Kärhanalarda domen atlary ýok

Möhüm bolan ilkinji düzgünleriň biri, haýsy domen adyny ulanmagy saýlasaňyz, diňe hasaba alýarsyňyz we satyn almaýarsyňyz. Hiç kimde domen ady ýok, iň bolmanda öz işiňiz ýa-da awtoulaglaryňyz ýaly däl.

Köplenç telekeçiler öz domenleri bilen ýalňyş eýeçilik duýgusyny ösdürýärler. Dogry domen adyny saýlamak üçin iň soňky durmuş döwri ýaly bolup görünmese-de, domen adyňyzy bellige alanyňyzda muny ýatda saklamagyňyz möhümdir.

Domen adyňyzy we iş adyňyzy gabat getirmek

Domen adyňyzyň we iş adyňyzyň şol bir nyşanlarda bolmagy düýbünden hökmany däl. Käbirleri muny etmegi saýlaýarlar, beýlekiler üçin bu zerurlyk däl. Google-yň domen atlary başga bir iş bolan Alphabets-e degişlidir. Şeýle-de bolsa, Google-yň elipbiý ady ýok. Bu, domen markaňyzyň başga bir kompaniýa eýe bolmagyny üpjün edýär.

Başga bir tarapdan, onlaýn işiňizi öz işiňiziň adyna meňzeş bir zat bilen bellemek isläp bilersiňiz. Marketing çemeleşmäňiz, kompaniýanyňyzyň adyny fonda saklamak, markaňyzy gurmaga kömek edip biler.

Bu karary kabul edeniňizde, işiňiziň tebigatyny göz öňünde tutmaly bolarsyňyz. Halkara işewürlik hökmünde aladalanmak az. Businesseserli kärhanalar üçin kerpiç we kerpiç işleriňize laýyk gelýän domen adyny bellige almagyň has ygtybarlydygyny maslahat berýäris.

Domen adyny içindäki açar sözler bilen ulanmak akyllymy?

Tejribämizde, takyk gabat gelýän açar sözler bilen domen atlarynyň köplenç has köp öwrülmegine düşündik. Indi munuň işlemegi üçin domeniňiziň ýokary hilli bolmalydygyny ýadyňyzdan çykarmaň. Gözlegçiniň SERP-däki netijelerinden geçip, içindäki açar sözler bilen domen adyna duş gelende, bilkastlaýyn şol web sahypasyny beýlekilerden has gowy hasaplaýandyklaryna ynanýarys.

Gözlegimizde, bu müşderileriň zerur maglumatlary almak üçin şeýle web sahypalaryny ýa-da web sahypalaryny derrew tassyklaýandyklaryna göz ýetirdik. Ondan soň ýene bir gezek basmaly we has köp traffik web sahypaňyza girýär.

Açar söz domen atlary diňleýjileriňiz üçin çalt maglumat çeşmesidir. Mümkin bolan sahypa girýänleriňize, ähli ünsüňizi belli bir meseläni çözmäge gönükdirendigiňizi aýdýarlar. Bu size iň ýokary standartlaryň hünärmeni hökmünde çykmaga kömek edýär.

Eger ýokary hilli kofe isleseňiz, "kofe dükany" ýa-da "restoran" has özüne çekiji bolarmy? Elbetde, kofe dükanyna bararsyňyz, sebäbi iýmitleri we içgileri has giň gerimde ýaýratmaly restorandan tapawutlylykda, kofe bermäge has bagyşlanýar.

Domeniňizde açar sözleriň bolmagy diňleýjilere diňe isleýän zadynyň ýokdugyny, şeýle problemalary çözmekde ýöriteleşendigiňizi aýdýar. Domen adyňyzda açar sözleriň bolmagy köplenç reýting bahasyny ýokarlandyrmak üçin hasaplanýar. Şeýle-de bolsa, munuň ýaly gymmaty ýok.

Asyl gymmaty, satuwa öwürmek has uly niýeti bolan tomaşaçylary özüne çekmekden ybaratdyr. Müşderi baglanyşygyňyza bassa, hyzmatlaryňyzy ýa-da önümleriňizi kanagatlandyrjakdygy gaty köp.

Domen ady näçe gysga bolsa, şonça gowy

Semalt-da domen adyny mümkin boldugyça gysga saklamak adaty bir zat. Ortaça üç söz. Domen adynyň manysyna düşünmek üçin birden köp söz ulanmaly bolarys. Eger beýle bolmadyk bolsa, bir söz ulanýan bolmagymyz ähtimal.

Domen adyňyzy ýönekeýleşdirmek isleýärsiňiz. Aslynda, domen atlaryňyz ýaly hiç kim doly sözlemi okamak islemeýär. Köplenç dört sözden köp bolmak birneme tertibe salýar. Hawa, käbir sözleri beýlekisiz ulanmakdan saklanyp bolýar, "motor" bolmasa "gözlemek" ýaly manysyz. Şeýle-de bolsa, domen adyňyzyň mümkin boldugyça gysga bolandygyna göz ýetiriň.

Bir many berýän domeniň bolmagy

Käwagt habar iberýän domen adyny bellige almak akyllydyr. Domen adyňyz, web sahypaňyzyň nämedigini diňleýjilere aýdyp bilmeli.

Her domen adynyň soňunda "sagat" goşulmasynyň nirededigi barada bir tendensiýa bardy. Domende prefiks hökmünde açar söz bardy. Bu uzak wagtlap dowam etmedi, sebäbi bu hakda pikir etseňiz, "sagat" sözi belli bir kontekstde gapma-garşylyklydyr. Muňa garamazdan, käbir adamlar muny duýdular, beýlekiler muny "domen hack" hökmünde gördüler.

Domen adynyň soňuna "sagat" sözi bilen seýrek duş gelýän bir adam, "widjet sagadyny" görüp biler we sahypanyň maksady bolmasa-da, iň soňky widjetlere gözegçilik edýän web sahypasydyr öýdüp biler.

Domen adyňyzy saýlanyňyzda manyly birini saýlamaly we muny amala aşyrmagyň bir usuly, web sahypaňyzyň baglanyşmagyny isleýän häsiýetleri göz öňünde tutmakdyr. Eger domen ady bilen rifmalaşýan bolsa, onda ýoluňy bilýärsiň.

Domain adyňyzy ýada salanda diňleýjileriňiziň ýatda saklamagyny isleýän sözleriňizi ýazyň:
 • dostlukly;
 • elýeterli;
 • çalt;
 • hünärmen;
 • iň gowusy;
 • dostlar;
 • ygtybarly;
 • amatly;
 • ofis;
 • sergi otagy;
 • onlaýn;
 • kafe ©;
 • gepleşik.
Etcâ € ¦

Indi sanawyňyzy gözden geçiriň we ýazan häsiýetleriňiziň manydaş sözlerini tapyň. Dogry gabat gelýän domen adyny tapýançaňyz oýnaň.

Domen atlarynda defisleri ulanmak

Müşderilerimiziň domen atlarynda defisleriň ulanylmagy barada alada edip başladyk. Olary köşeşdirýäris we domen adyňyz üçin defisleri ulanmagyň ýalňyşdygyny aýdýarys. Synap görmeli däl.

Domen adyňyz ýaly açar sözleriň bolmagy reýting üçin beýle möhüm däl. Şeýle-de bolsa, käbir domenler defisleri ulanmaga mejbur edýän mümkin boldugyça köp açar sözleri gysmaga synanyşýarlar. Domen adyňyzda defisler bar bolsa, web sahypaňyz awtomatiki usulda spam we eskiz görünip başlaýar.

Bu kemçilikden başga-da, domen adyňyzda defisleriň bolmagy hiç hili peýdasy ýok. Şonuň üçin domen adynda defisleri ulanmagyň peýdasy ýok.

Goragly domen belligi

DDR, bäsleşigiňiziň geljekde hasaba alnyp bilinjek domen adyny bellige almagyňyzy bes edýän domen hasaba alyş görnüşidir. Köpler domen adynyň ýeke-täk we köplük wersiýalaryny bellige almak bilen ylalaşýarlar ýa-da ylalaşmaýarlar. Beýlekiler .net, .org, .biz, .info we .us wersiýalaryny hem hasaba alyň.

Iňlis diline umuman düşünýän halkara myhmanlaryňyz bar bolsa, domen adyňyzyň .ca, .co.Uk wersiýalaryny hasaba almak peýdaly bolar. Munuň hökmany däldigine üns beriň we etmezligi saýlap bilersiňiz.

Şeýle-de bolsa, muny etmek bäsleşigiňizi bu wariantlaryň haýsydyr birini hasaba almakdan saklaýar. Synanyşan bolsalar-da, neşirýat birine işini bes etmek we buýruk bermek üçin aklawçy işe almak üçin agyr prosesi başdan geçirmeli bolardy. Indi, bu diňe domen adyny tabşyrmagyňyz üçin gorkunç taktika, ýöne marka domen adyňyzy ret etmegi we saklamagy saýlap bilersiňiz.

Netije

Domen adyňyz barada karar bermezden ozal göz öňünde tutulmaly köp zat bar. Şonuň üçin size hemişelik dowam edýän domen adyny döredip biljek tejribeli hünärmenler gerek. Müşderi hyzmat ediş wekilimiz bilen gürleşiň Semalt size hyzmat etmek üçin şol ýerde bolup bileris. Domen adyny saýlamak adatça ýönekeý zat däl.

Sizden eşitmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

mass gmail